Chalermpon sombutyanoochit, The Social Event Director

เราพยายามนำกิจกรรมดนตรีไปรวมกับกิจกรรมวิชาการ แต่ก็ยังเน้นไปในเชิงสันทนาการ 80 เปอร์เซ็นต์ และวิชาการ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้สถาปนิกรุ่นน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น และก็ยังได้รับความรู้จากส่วนวิชาการกลับไปด้วย เฉลิมพล สมบัติยานุชิตฝ่ายปฏิคม สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: อยากให้คุณเฉลิมพล ช่วยเล่าถึงบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายปฏิคมให้ฟังสั้นๆ  เฉลิมพล สมบัติยานุชิต: หน้าที่ของฝ่ายปฏิคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตารางกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ในเชิงสันทนาการหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Komsan Sakulamnuaypongsa, The Honorary Resistor

งานหลักๆ ของฝ่ายทะเบียนคือ ต้องเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ รวมถึงการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การทำงานของเราที่ผ่านมาจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือการแยกข้อมูลของสมาชิก และการเข้าถึงข้อมสมาชิก คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศาฝ่ายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: นโยบายและวิสัยทัศน์ของฝ่ายทะเบียนในคณะกรรมบริหารชุดนี้มีแนวทางเป็นอย่างไร คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: หลักๆ คือเราต้องการเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Assistant Professor Rattapong Angkasith and Chutayaves Sinthuphan,Vice President Interview

กิจกรรมเล็กสุดของสมาคมฯ คือการร่วมมือกันระหว่าง 4 Nations เป็นจตุภาคีที่เราจัดปีละ 4 ครั้ง เวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ตัวอย่างโครงการที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้น เข่น โครงการแลกเปลี่ยนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารของแต่ละประเทศ และโครงการจัดทำ Nations Book ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมสถาปนิกสยามฯ นโยบายและวิสัยทัศน์ฝ่ายต่างประเทศ ของคณะกรรมการบริหารชุดนี้มีแนวทางและแผนงานเป็นอย่างไร […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Adul Kaewdee, ASA Committee (Institute of Siamese Architect; ISA) Interview

กิจกรรมในส่วนของ ISA หรือสถาบันสถาปนิกสยามฯ มาจากนโยบายและวิสัยทัศน์ของท่านนายก ที่ต้องการให้นำข้อมูลทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่เคยทำมาแล้วในอดีตกลับมาทำขึ้นใหม่ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคม รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกันเพิ่มขึ้นมาด้วย คุณอดุลย์ แก้วดีกรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: อยากให้คุณอดุลย์ ช่วยพูดถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันกับการบริหารของ ISA สั้นๆ  คุณอดุลย์ แก้วดี: เราได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เข้ามาดูแลกิจกรรมในส่วนของ […]

ASAJOURNAL

February 22, 2565

Professor Tonkao Panin, Vice President Interview

เรามีโครงการที่สมาคมกําลังทําอยู่ ก็คือโครงการหนังสือแปล ที่สมาคมเรายังเล็งเห็นในคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจาก ตําราภาษาต่างประเทศ โดยเราได้เริ่มนโยบายสนับสนุนโครงการหนังสือ แปลฉบับภาษาไทยและจัดพิมพ์กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากเพื่อนพี่น้องในแวดวงการวิชาชีพเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ฝ่ายวิชาการ อาษา: อยากให้ท่านอุปนายกช่วยพูดถึงนโยบาย และวิสัยทัศน์ของฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์: จริงๆ งานวิชาการของสมาคม เราพยายามทำให้สัมพันธ์กับงานวิชาชีพอยู่เสมอ […]

ASAJOURNAL

December 20, 2564
1 2

Pin It on Pinterest