Adul Kaewdee, ASA Committee (Institute of Siamese Architect; ISA) Interview

กิจกรรมในส่วนของ ISA หรือสถาบันสถาปนิกสยามฯ มาจากนโยบายและวิสัยทัศน์ของท่านนายก ที่ต้องการให้นำข้อมูลทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่เคยทำมาแล้วในอดีตกลับมาทำขึ้นใหม่ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคม รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกันเพิ่มขึ้นมาด้วย คุณอดุลย์ แก้วดีกรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: อยากให้คุณอดุลย์ ช่วยพูดถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันกับการบริหารของ ISA สั้นๆ  คุณอดุลย์ แก้วดี: เราได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เข้ามาดูแลกิจกรรมในส่วนของ […]

ASAJOURNAL

February 22, 2565

Professor Tonkao Panin, Vice President Interview

เรามีโครงการที่สมาคมกําลังทําอยู่ ก็คือโครงการหนังสือแปล ที่สมาคมเรายังเล็งเห็นในคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจาก ตําราภาษาต่างประเทศ โดยเราได้เริ่มนโยบายสนับสนุนโครงการหนังสือ แปลฉบับภาษาไทยและจัดพิมพ์กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากเพื่อนพี่น้องในแวดวงการวิชาชีพเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ฝ่ายวิชาการ อาษา: อยากให้ท่านอุปนายกช่วยพูดถึงนโยบาย และวิสัยทัศน์ของฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์: จริงๆ งานวิชาการของสมาคม เราพยายามทำให้สัมพันธ์กับงานวิชาชีพอยู่เสมอ […]

ASAJOURNAL

December 20, 2564

Nives Vaseenon, Vice President Interview

โรงเรียนสถาปัตย์สอนให้เราคิด เราเรียนออกแบบมาเราไม่เคยจนมุมไม่เคยที่จะออกแบบไม่ได้ เราไม่ต้องออกแบบสถาปัตยกรรมก็ได้ เราออกแบบโลก ออกแบบบ้าน ออกแบบงานอื่นๆ ได้หมด เพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบ mindset ของเราใหม่ ต้องคิดว่าโควิดอาจจะไม่หายไปจากโลก แล้วเราต้องทำงานอย่างไรให้อยู่กับมันได้ ผมว่าสเกลของออฟฟิศสถาปนิกก็อาจจะปรับเปลี่ยนด้วย เพราะอย่างนี้ ผมมองว่าการทำงานวิชาชีพในแง่ของการออกแบบหรือวิชาชีพสถาปนิกนี้ ไม่มีทางตัน Text: ASA JournalPhoto courtesy […]

ASAJOURNAL

October 7, 2564

ASA Committee 2020-2022, Chana Sumpalung, President Interview

“เราพยายามเป็นตัวกลางที่ดี อยากจะไปเป็นคนที่รับฟังเรื่องทั้ง 2 ฝั่ง แล้วพยายามจะสรุป พยายามจะหาข้อเสนอแนะ หรือทางออกให้เป็นแนวทางที่ดีกับทุก ๆ คน สมาคมฯในยุคสมัยผมนี้ ผมอยากจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ร่วมกันที่จะทำให้เข้าใจว่าเหตุที่มาคืออะไร แล้วการที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลบางทีอาจจะต้องการความเห็นจากหลายคนมาร่วมกัน” คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ Text: ASA JournalPhoto: Chanapong Sriweerapong […]

ASAJOURNAL

October 4, 2564

Pin It on Pinterest