Kulthida Songkittipakdee, Public Relations Director

ทิศทางของเราคือการชัดเจนในเรื่องการประชาสัมพันธ์สถาปนิกไทยไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งจะเป็นหน้าที่สำคัญของประชาสัมพันธ์วาระนี้ ขณะที่การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในประเทศเราก็ยังคงยังทำอยู่ต่อเนื่องเช่นกัน เพียงแค่ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ กุลธิดา ทรงกิตติภักดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: ช่วยแนะนำตัวและเล่าถึงบทบาทการทำงานภายในสมาคมฯ สั้นๆ  กุลธิดา ทรงกิตติภักดี: ถ้าในเชิงวิชาชึพ ปัจจุบันเป็นสถาปนิกและผู้ก่อตั้งออฟฟิศ HAS Design and […]

ASAJOURNAL

June 13, 2567

Chalermpon sombutyanoochit, The Social Event Director

เราพยายามนำกิจกรรมดนตรีไปรวมกับกิจกรรมวิชาการ แต่ก็ยังเน้นไปในเชิงสันทนาการ 80 เปอร์เซ็นต์ และวิชาการ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้สถาปนิกรุ่นน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น และก็ยังได้รับความรู้จากส่วนวิชาการกลับไปด้วย เฉลิมพล สมบัติยานุชิตฝ่ายปฏิคม สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: อยากให้คุณเฉลิมพล ช่วยเล่าถึงบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายปฏิคมให้ฟังสั้นๆ  เฉลิมพล สมบัติยานุชิต: หน้าที่ของฝ่ายปฏิคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตารางกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ในเชิงสันทนาการหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Komsan Sakulamnuaypongsa, The Honorary Resistor

งานหลักๆ ของฝ่ายทะเบียนคือ ต้องเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ รวมถึงการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การทำงานของเราที่ผ่านมาจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือการแยกข้อมูลของสมาชิก และการเข้าถึงข้อมสมาชิก คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศาฝ่ายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: นโยบายและวิสัยทัศน์ของฝ่ายทะเบียนในคณะกรรมบริหารชุดนี้มีแนวทางเป็นอย่างไร คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: หลักๆ คือเราต้องการเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Assistant Professor Rattapong Angkasith and Chutayaves Sinthuphan,Vice President Interview

กิจกรรมเล็กสุดของสมาคมฯ คือการร่วมมือกันระหว่าง 4 Nations เป็นจตุภาคีที่เราจัดปีละ 4 ครั้ง เวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ตัวอย่างโครงการที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้น เข่น โครงการแลกเปลี่ยนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารของแต่ละประเทศ และโครงการจัดทำ Nations Book ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: นโยบายและวิสัยทัศน์ฝ่ายต่างประเทศ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Adul Kaewdee, ASA Committee (Institute of Siamese Architect; ISA) Interview

กิจกรรมในส่วนของ ISA หรือสถาบันสถาปนิกสยามฯ มาจากนโยบายและวิสัยทัศน์ของท่านนายก ที่ต้องการให้นำข้อมูลทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่เคยทำมาแล้วในอดีตกลับมาทำขึ้นใหม่ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคม รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกันเพิ่มขึ้นมาด้วย คุณอดุลย์ แก้วดีกรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: อยากให้คุณอดุลย์ ช่วยพูดถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันกับการบริหารของ ISA สั้นๆ  คุณอดุลย์ แก้วดี: เราได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เข้ามาดูแลกิจกรรมในส่วนของ […]

ASAJOURNAL

February 22, 2565

Professor Tonkao Panin, Vice President Interview

เรามีโครงการที่สมาคมกําลังทําอยู่ ก็คือโครงการหนังสือแปล ที่สมาคมเรายังเล็งเห็นในคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจาก ตําราภาษาต่างประเทศ โดยเราได้เริ่มนโยบายสนับสนุนโครงการหนังสือ แปลฉบับภาษาไทยและจัดพิมพ์กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากเพื่อนพี่น้องในแวดวงการวิชาชีพเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ฝ่ายวิชาการ อาษา: อยากให้ท่านอุปนายกช่วยพูดถึงนโยบาย และวิสัยทัศน์ของฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์: จริงๆ งานวิชาการของสมาคม เราพยายามทำให้สัมพันธ์กับงานวิชาชีพอยู่เสมอ […]

ASAJOURNAL

December 20, 2564

Nives Vaseenon, Vice President Interview

โรงเรียนสถาปัตย์สอนให้เราคิด เราเรียนออกแบบมาเราไม่เคยจนมุมไม่เคยที่จะออกแบบไม่ได้ เราไม่ต้องออกแบบสถาปัตยกรรมก็ได้ เราออกแบบโลก ออกแบบบ้าน ออกแบบงานอื่นๆ ได้หมด เพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบ mindset ของเราใหม่ ต้องคิดว่าโควิดอาจจะไม่หายไปจากโลก แล้วเราต้องทำงานอย่างไรให้อยู่กับมันได้ ผมว่าสเกลของออฟฟิศสถาปนิกก็อาจจะปรับเปลี่ยนด้วย เพราะอย่างนี้ ผมมองว่าการทำงานวิชาชีพในแง่ของการออกแบบหรือวิชาชีพสถาปนิกนี้ ไม่มีทางตัน นิเวศน์ วะสีนนท์อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: […]

ASAJOURNAL

October 7, 2564

Chana Sumpalung, President Interview

เราพยายามเป็นตัวกลางที่ดี อยากจะไปเป็นคนที่รับฟังเรื่องทั้ง 2 ฝั่ง แล้วพยายามจะสรุป พยายามจะหาข้อเสนอแนะ หรือทางออกให้เป็นแนวทางที่ดีกับทุก ๆ คน สมาคมฯในยุคสมัยผมนี้ ผมอยากจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ร่วมกันที่จะทำให้เข้าใจว่าเหตุที่มาคืออะไร แล้วการที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลบางทีอาจจะต้องการความเห็นจากหลายคนมาร่วมกัน ชนะ สัมพลังนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: ขอให้พูดถึงนโยบายของกรรมการ บริหารของสมาคมสถาปนิกในชุดปัจจุบันอีก ครั้งอย่างสั้นๆ จากที่มีสถานการณ์ระบาดของ โควิด-19 […]

ASAJOURNAL

October 4, 2564

Pin It on Pinterest