ASA Platform Selected Materials 2023

The New Paradigm นอกจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิก สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันในกระบวนการพัฒนาการออกแบบ ก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างควบคู่กันไปด้วย และในกระบวนการนั้น การพัฒนาวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง นับว่ามีบทบาทสำคัญ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตหรือนำเข้าวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่มีความน่าสนใจในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยการให้ความรู้ การเผยแพร่วัสดุที่มีศักยภาพในรูปของการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกหรือให้รางวัลจากองค์กรวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนและผลักดัน ให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ พยายามพัฒนาวัสดุหรือบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะมีผลกลับมาสู่วงการวิชาชีพในลักษณะบูรณาการ วัสดุที่ได้รับการคัดเลือกจาก ASA Platform […]

ASAJOURNAL

June 22, 2566

Assistant Professor Rattapong Angkasith and Chutayaves Sinthuphan,Vice President Interview

กิจกรรมเล็กสุดของสมาคมฯ คือการร่วมมือกันระหว่าง 4 Nations เป็นจตุภาคีที่เราจัดปีละ 4 ครั้ง เวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ตัวอย่างโครงการที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้น เข่น โครงการแลกเปลี่ยนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารของแต่ละประเทศ และโครงการจัดทำ Nations Book ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมสถาปนิกสยามฯ นโยบายและวิสัยทัศน์ฝ่ายต่างประเทศ ของคณะกรรมการบริหารชุดนี้มีแนวทางและแผนงานเป็นอย่างไร […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Digital Technology in Architecture

เรื่อง: สมรรถพล ตาณพันธ์ุ ในปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีไม่เพียงเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่มีบทบาทครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการออกแบบ การผลิตและก่อสร้าง ต่อเนื่องไปถึงช่วงการใช้งานอาคารจนกระทั่งการบำรุงรักษาอาคารเลยก็ว่าได้ จึงเป็นการยากอย่างยิ่งหากจะอธิบายให้เห็นบทบาทของดิจิทัลเทคโนโลยีต่องานสถาปัตยกรรมให้ละเอียดครอบคลุมโดยสมบูรณ์ บทความนี้จึงเลือกนำเสนอเฉพาะภาพสะท้อนของสายสัมพันธ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวโยงกับวิธีคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบคอมพิวเตอร์ไรซ์ (computerize) และคอมพิวเทชั่นนัล (computational) เป็นหลัก หากพิจารณารูปแบบของสถาปัตยกรรมในช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา สถาปัตยกรรมมีรูปแบบที่มีความพิเศษน่าสนใจแตกต่างจากในอดีตอย่างมาก รูปทรงเรขาคณิตแบบนอนยูคลิด (non-Euclidean geometry) ถูกนำมาใช้ […]

ASACREW

March 11, 2563

Pin It on Pinterest