ASA Platform Selected Materials 2023

The New Paradigm

นอกจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิก สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันในกระบวนการพัฒนาการออกแบบ ก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างควบคู่กันไปด้วย และในกระบวนการนั้น การพัฒนาวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง นับว่ามีบทบาทสำคัญ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตหรือนำเข้าวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่มีความน่าสนใจในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยการให้ความรู้ การเผยแพร่วัสดุที่มีศักยภาพในรูปของการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกหรือให้รางวัลจากองค์กรวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนและผลักดัน ให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ พยายามพัฒนาวัสดุหรือบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะมีผลกลับมาสู่วงการวิชาชีพในลักษณะบูรณาการ

วัสดุที่ได้รับการคัดเลือกจาก ASA Platform ในวารสารอาษาฉบับพิเศษนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวทางและศักยภาพที่หลากหลาย หลาย ๆ วัสดุได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับทิศทางการออกแบบและการก่อสร้างทั่วโลกที่ตั้งคำถามถึงการใช้ทรัพยากร แนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนในสาขาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการประหยัดพลังงาน การนำกลับมาใช้ใหม่ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการขยะเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม ไปจนถึงเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตและบริการ

หลายวัสดุมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีในระดับต่าง ๆ ทั้งตัววัสดุเองและในการทำงานกับวัสดุเดิม มีวัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยที่ใช้ระบบอัจฉริยะ ในขณะเดียวกัน ก็มีวัสดุที่มุ่งพัฒนาวิธีคิดและวิธีทำงานเพื่อนำวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระแสความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพและสภาวะ ยังทำให้มีการพัฒนาวัสดุที่มุงเน้นไปที่ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและสุขภาพของผู้ใช้งาน ส่วนหนึ่งนอกจากปัจจัยที่มาจากผลกระทบของโรคระบาดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ยังเป็นเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งทำให้เกิดความตระหนักและความต้องการที่เปลี่ยนไป เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยเอง

แน่นอนว่าวัสดุเหล่านี้ก็จะยังคงปรับปรุงและพัฒนาต่อไปให้มีคุณภาพและความสมดุลที่ดียิ่งขึ้นไปอีกในทุก ๆ ด้าน และเป็นแรงผลักดันให้มีวัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ดีและดีเลิศ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการออกแบบและก่อสร้างต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องถูกนำมาพิจารณาด้วยนอกเหนือจากเรื่องของธุรกิจ คือประเด็นพื้นฐานในการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและโลก ในกระบวนการผลิต การขนส่ง บริการ การนำไปใช้ อายุการใช้งาน และแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการขยะ ทั้งหมดนี้จะเป็นคำถามที่ท้าทายผู้ผลิตและแบรนด์ต่าง ๆ เรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นใหม่ เพราะวัสดุที่ถูกนำเสนอในตลาดมาก่อนหน้านี้ ก็ต้องพบกับความท้าทายนี้มาแล้วเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าในสังคมปัจจุบัน ประะเด็นเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามได้อีกต่อไป

Pin It on Pinterest

Shares
Share This