Term of reference

BlueScope Design Award 2022

‘The Coated Steel Building’ ภายใต้ธีม Addressing Climate Change

คุณสมบัติการส่งผลงาน และเงื่อนไขการร่วมประกวด

 1.  ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบ
  และเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายในวันก่อนปิดรับผลงาน
 2. อาคารที่นำเสนอผลงาน จะต้องมีสถาปนิกทั้งประเภทบุคคล หรือ นิติบุคคล
  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกลงนามเป็นผู้ออกแบบ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
 4. ผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย
 5. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้
 6. ผลงานมีความโดดเด่นหรือมีความน่าสนใจในการนำวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีไปใช้งานในมิติต่างๆ 
 7. ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานออกแบบ BlueScope Design Award ในปีอื่นๆ ที่ผ่านมาแล้ว ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดซ้ำได้
 8. การประกวดผลงานออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 คณะกรรมการสรรหาจะทำการคัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดตามขอบเขตการประกวด
  เพื่อคัดเลือกเข้าไปยังรอบนำเสนอผลงาน จำนวน 20 ราย โดยรอบนำเสนอผลงาน ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียม Presentation นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ผ่านระบบ ZOOM Online กำหนดเวลานำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุ: ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่ไม่ระบุข้อมูลตามข้อกำหนด หรือขาดคุณสมบัติ ทางคณะทำงานจัดการประกวดงานออกแบบขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน และหากทราบภายหลังจากที่พิจารณาแล้วจะถือเป็นโมฆะ

ขั้นตอนการส่งผลงาน และข้อมูลที่ต้องจัดส่ง (รอบคัดเลือก)

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดผลงาน คลิก https://bit.ly/3xfuTHl 
 2. กรอกเลขสมาชิกสมาคสถาปนิกสยามฯ ในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกเพื่อนำเลขไปกรอกในแบบฟอร์มได้ที่ https://asa.or.th/member-information/http-asa-member-com/ 
 3. อัพโหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ และคำบรรยายแนวคิดของผลงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 หน้า
 4. อัพโหลดภาพถ่ายจริงของโครงการ เป็นไฟล์ JPG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 mb/ภาพ จำนวน 10 ภาพ
 5. การจัดส่งข้อมูลข้างต้น ให้จัดส่งโดยอัพโหลดไฟล์ข้อมูลใน Google Form สมัครเข้าประกวดทั้งหมด โดยจะต้องนำส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
 6. ประกาศผลผู้เข้ารอบทางเว็บไซต์ สื่อของสมาคมสถาปนิกสยามฯ และบลูสโคป วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้เข้ารอบจะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการเตรียมตัวนำเสนอผลงาน จำนวน 10,000 บาท


การเตรียมข้อมูล และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน (สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ)

 1. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน จะต้องจัดทำ Presentation นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานจัดการประกวดงานออกแบบ โดยนำส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 8 หน้า และใช้คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานจะต้องอัพโหลดเอกสารขออนุญาตส่งผลงานและเผยแพร่ผลงาน ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก https://asajournal.asa.or.th/bluescope-design-award-2022-permission-document/ 
 3. ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ จะต้องสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผ่านระบบ ZOOM- Online ในวันที่ 14-15  ธันวาคม 2565 ได้ (โดยคณะทำงานจัดการประกวดงานออกแบบจะเป็นผู้กำหนดวันนำเสนอให้กับผู้เข้ารอบแต่ละราย และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศผลผู้เข้ารอบ)
 4. การนำเสนอจะต้องอธิบายต่อคณะกรรมการตัดสินเป็นภาษาอังกฤษ เวลาในการ นำเสนอไม่เกิน 15 นาที
 5. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ สื่อของสมาคมสถาปนิกสยามฯ และบลูสโคป ในเดือนมกราคม 2566 (โดยจะแจ้งวันที่ให้ทราบอีกครั้งทางสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ของสมาคมฯ และบลูสโคป)

**ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเงื่อนไขการร่วมประกวดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารด้านล่างนี้
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ 9.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์
โทร. 085-332-8989 (คุณพิชาภรณ์ สิงห์นิมิตตระกูล) / อีเมล asajournal@asa.or.th

Pin It on Pinterest

Shares
Share This