PILOK COMMUNITY SPACE

เรื่อง: วสวัตติ์ รุจิระภูมิ
ภาพ: อาศรมศิลป์

Pilok Community Space

โครงการศูนย์บริการสำหรับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Literacy) ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเชิงเขา หมู่บ้านอิต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมชุมชนห่างไกลกับโลกกว้างเข้าด้วยกันตามชื่อโครงการแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง เชื่อมคนในชุมชนอันหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้ง ไทย กะเหรี่ยง พม่า และทวาย

Pilok Community Space
Pilok Community Space

อีกทั้งยังเชื่อมผู้คนกับธรรมชาติด้วยแพลตฟอร์มของหลังคาที่สามารถเดินขึ้นไปสัมผัสทิวทัศน์ภูเขาโอบล้อมรอบตัวเราได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมชุมชนชาวพม่าที่อยู่ด้านล่าง ให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนเดินทางมาได้สะดวกสบายมากขึ้น ภายใต้แนวความคิด หลัก CONNECT TO RECONNECT: PILOK COMMUNITY SPACE

กระบวนการมีส่วนร่วม Pilok Community Space
กระบวนการมีส่วนร่วม Pilok Community Space
กระบวนการมีส่วนร่วม Pilok Community Space
วิเคราะห์พื้นที่ Pilok Community Space
กิจกรรมกับเด็กๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ Pilok Community Space

สถาปัตยกรรมชายขอบหลังนี้ เกิดจากความร่วมมือของศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สถาบันอาศรมศิลป์ โดยได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (สํานักงาน กสทช.)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This