Ratchawithi Island Victory Monument Bus Transit Center

ประกาศผลการตัดสินประกวดแนวความคิดการออกแบบ
“Ratchawithi Island Victory Monument Bus Transit Center”

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 – Quintrix Architects

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมการประกวด RATCHAWITHI ISLAND VICTORY MONUMENT BUS TRANSIT CENTER โดยมีเป้าหมายที่จะระดมความคิดในการปรับปรุงพื้นที่โดยสารสาธารณะ บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่บริเวณเกาะราชวิถี เป็นหัวข้อในการประกวด เนื่องมาจากปัญหาและความวุ่นวายของการใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “ศูนย์กลางการคมนาคม” ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่กลับยังขาดการจัดการที่ดี ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะยังทำได้ไม่เต็มที่

โจทย์สำคัญในการออกแบบครั้งนี้ก็คือการสร้างพื้นที่ที่มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เอื้อต่อการจัดการที่ดี และปลอดภัยสำหรับทุกคน ซึ่งขอบเขตการออกแบบนั้นประกอบด้วย
1. จุดให้บริการข้อมูล ขนาด 5 ตร.ม. จำนวน 2 จุด (Information Service Kiosks)
2. จุดจอดรถโดยสารประจำทาง 3 จุด ที่มีการแบ่งจุดรอรถ และจุดรับส่งผู้โดยสารอย่างชัดเจน สำหรับกลุ่มรถโดยสารประจำทาง 3 กลุ่ม ที่แต่ละจุด

โดยมี Shigeru Ban สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมตัดสินผลงานในรอบสุดท้าย รวมถึงมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1
Quintrix Architects

รางวัลชนะเลิศลำดับที่  1 – Quintrix Architects
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  1 – Quintrix Architects
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  1 – Quintrix Architects


รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 

Rittipong Tiandum

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 – Rittipong Tiandum
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 – Rittipong Tiandum


รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 

Recreation

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 – Recreation
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 – Recreation

รางวัลชมเชย 2 รางวัล 
IDEA TEAM B
NO-MAD

Pin It on Pinterest

Shares
Share This